Mediation

Mediation

PayOff_wit

Bij het CCN bent u van harte welkom voor een kosteloze eerste kennismaking.  Samen bekijken we of uw probleem oplosbaar is. Zo niet, dan vertellen wij u dit direct. Waar mogelijk bieden wij ook alternatieve oplossingsmogelijkheden.

 

Hoe verloopt een mediation?

Het verloop van een mediation is afhankelijk van de partijen en de omstandigheden. Toch kan het verloop van een mediationtraject in grote lijnen worden geschetst. Hieronder is de fasering en wat tijdens de verschillende fasen aan de orde komt aangegeven. Specifieke zaken die bij echtscheiding spelen zijn apart vermeld. Wij onderscheiden drie fasen; de voorbereidingsfase, de plenaire fase en de afsluitingsfase.

Voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase is de periode tussen het eerste contact van de mediator met de opdrachtgever of partijen en de aanvang van het eerste mediationgesprek. lees meer

Acties:

 • mediator verschaft informatie aan partijen: brochure, kostenoverzicht, mediation overeenkomst;
 • mediator onderzoekt globaal de aard van het conflict en het commitment van partijen;
 • mediator spreekt locatie en datum voor het eerste gesprek af.

Plenaire mediationfase

De plenaire mediationfase is opgedeeld in vijf afzonderlijke fasen; de openingsfase, de exploratiefase, de draai- en categorisatiefase, de onderhandelingsfase en de afrondingsfase.

Openingsfase

Deze fase loopt van het begin van het eerste mediationgesprek tot het moment dat partijen aan het woord komen.

Acties:

 • kennismaking;
 • mediator geeft toelichting op mediationproces;
 • bespreken inhoud van mediation overeenkomst; tekenen van de mediation overeenkomst door alle partijen;
 • mediator geeft een vooruitblik op het mediationproces en behandelt de spelregels.

Aanvullend voor echtscheidingsmediation:
De mediator vraagt tevens of beide partijen formulieren willen invullen met informatie die relevant is voor de te maken afspraken. Dit is met name van belang voor de volledigheid van de overeenkomst.

Exploratiefase

In deze fase vertellen partijen hun versie van het conflict. De mediator sluit deze fase af met een inventarisatie van de verwoorde belangen, wensen en bedoelingen.

Acties:

 • mediator zorgt dat partijen inhoudelijk en emotioneel gehoord worden;
 • mediator zorgt dat er een inventarisatie wordt gemaakt van strijdige, verenigbare en gezamenlijke belangen;
 • mediator zorgt dat informatie tot essentie wordt ingedikt;
 • mediator stimuleert partijen om hun perspectief op de toekomst te richten.

Aanvullend voor echtscheidingsmediation:
Wanneer partijen gescheiden zijn van tafel en bed wordt de eventuele noodzaak tot het treffen van voorlopige voorzieningen besproken. Wanneer bij de scheiding kinderen betrokken zijn, worden wensen met betrekking tot die kinderen in deze fase besproken. Daarbij zijn de wensen van de kinderen zelf uiteraard ook van belang. Bovendien komt in deze fase de gezamenlijke scheidingsmelding aan de kinderen ter sprake.

Draai- en categorisatiefase

Deze fase begint als de mediator verslag doet van de gehoorde belangen uit de exploratiefase en eindigt op het moment dat partijen opties gaan bedenken voor de belangenclusters. Zo’n cluster kan bijvoorbeeld de omgang met de kinderen zijn.

Acties

 • veranderen van het perspectief van partijen op zichzelf, elkaar en de totale problematiek; partijen worden in beweging gebracht;
 • mediator zorgt dat de problematiek tot overzichtelijke proporties wordt teruggebracht door belangen te noteren;
 • het maken van complete onderhandelingsagenda op basis van werkelijke verlangens van partijen;
 • samen met de betrokkenen zorgt de mediator voor een categorisering, clustering en ordening van belangen.
Onderhandelingsfase

In deze fase zijn de partijen vooral zelf actief aan het onderhandelen. Als over alle belangenclusters – of op onderdelen daarvan – overeenstemming is bereikt, is de onderhandelingsfase ten einde. Dat is ook het geval wanneer er juist geen overeenstemming bereikt kan worden gezien bestaande onzekerheden. Indien nodig wordt een deskundige benoemd om bijvoorbeeld de waarde van een onderneming of van onroerend goed te bepalen. Indien er onzekerheid bestaat over de belastingtechnische aspecten wordt een onafhankelijke fiscalist geraadpleegd.

Acties

 • mediator stimuleert creativiteit: laat partijen eerst opties genereren (brainstormen) en pas dan onderhandelen. Zo wordt het onderhandelingsveld vergroot en is de kans op win-win-oplossingen optimaal;
 • mediator stelt samen met partijen de objectieve criteria vast.
Afrondingsfase

Deze fase komt na elk gesprek aan de orde. Bij de tussen- en slotafronding wordt aandacht besteed aan het resultaat, de vervolgprocedure en de relatie van en met de partijen.

Afsluitingsfase

Deze fase begint als het laatste gesprek min of meer formeel is afgesloten en eindigt als de vaststellingsovereenkomst door alle partijen is ondertekend en/of de afsluitingsrituelen zijn afgerond.

Aanvullend voor echtscheidingsmediation:
In deze fase worden de afspraken omgezet in een juridische vorm; het (echt)scheidingsconvenant. De mediator zal in een aparte zitting het convenant toelichten en beide partijen vragen de overeenkomst te ondertekenen. De verdere afhandeling naar de rechtbank wordt verzorgd door een aan Conflictcentrum Nederland gelieerde advocaat.

Spreekt onze werkwijze u aan?

Wilt u kosteloos afstemmen en zodoende kijken of wij u kunnen helpen met het oplossen van het conflict? Stuur een mail naar info@conflictcentrumnederland.nl en wij nemen contact met u op.